První výzvy v programu OP PIK vyjdou již v dubnu!

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naváže v novém dotačním období na jeden z nejúspěšnějších operačních programů Podnikání a inovace. První výzvy v rámci nového operačního programu vyjdou v dubnu tohoto roku a to konkrétně v programech Inovace, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Potenciál, Aplikace, Nemovitosti, Poradenství, Marketing, Technologie a Obnovitelné zdroje energie. Níže naleznete seznam plánovaných výzev a výčet podporovaných aktivit a mnoho dalších užitečných informací.

Pro zájemce o dotace z chystaných výzev OP PIK jsme připravili konzultační dny, na které se můžete přihlásit zde.

Inovace

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí. Program Inovace je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 30,5 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů
 • procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby
 • organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a autamatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby 
 • marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů
 • ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví

Na co se vztahuje dotace?

 • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
 • projekty na ochranu práv duševního vlastnictví ( jako např. licencí, patentů...), software a dat
 • nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí
 • podpora provozních nákladů malých a středních podniků (externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy a pojistné)

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí, které  zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 150 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů 

Úspory energie

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie je součástí specifického cíle 3.2, na který je alokováno 17,8 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 24,4 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • energetické úspory v podnikatelském sektoru

Na co se vztahuje dotace?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov 
 • vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy)

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí
 • rovněž podnikatelé v zemědělství, potravinářství, akvakultury a maloobchodní organizace
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 0,5 do 250 milionů korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % prokázaných způsobilých výdajů 

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000,- Kč 

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 

Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice.

Finanční nástroje

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.

Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 

Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 50 % způsobilých výdajů.

Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr.

Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 

Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.

Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto programu podpory.

ICT a sdílené služby

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve  ICT a strategické služby) je podpora všechny typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby je součástí specifického cíle 4.2, na který je alokováno 5,15 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 7 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • vývoj software - tvorba nových sofistikovaných ICT řešení
 • zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením
 • tvorba nových sofistikovaných ICT řešení např. v oblasti komunikaci, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání

Na co se vztahuje dotace?

 • pořízení potřebného hardware a sítí
 • nákup licence či know-how software
 • nájem pozemků a budov
 • rekonstrukce, novostavby
 • stroje a zařízení
 • stavební náklady
 • služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky)
 • přístup k informacím a databázím (pouze pro malé a střední podniky)
 • mzdy zaměstnanců
 • další provozní náklady firmy (bude upřesněno v jednotlivých výzvách)

Pro koho je program určen?

 • podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software či center strategických služeb
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů 

Potenciál

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, což činí přibližně 30,5 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

Na co se vztahuje dotace?

 • na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, software a povinnou publicitu    
 • malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji)

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj 
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 3 - 200 milionů Kč.

Míra podpory je stanovena na 50% pro všechny velikosti podniků. 

Základní podmínky pro získání dotace

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě

Aplikace

Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Na co se vztahuje dotace?

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
 • náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů
 • náklady na poradenské služby
 • provozní náklady

Pro koho je program určen?

 • podniky všech velikostí
 • výzkumné organizace
 • příjemcem může být i orgán státní správy a samosprávy
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

Průmyslový výzkum

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60  % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů 

experimentální vývoj

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů  

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Program Nemovitosti je součástí specifického cíle 2.3, na který je alokováno 3,28 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 4,5 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost
 • rekonstrukce souborů výrobních objektů (brownfields)
 • rekonstrukce brownfields a jejich přeměna na moderní výrobní objekty
 • projekt jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu
 • rekonstrukce nájemního objektu – rekonstrukce brownfieldu na podnikatelksý objekt určený k pronájmu
 • podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce.

Na co se vztahuje dotace?

 • na přípravu podnikatelské zóny
 • na zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost 
 • na nákup či úprava pozemků
 • na přípravu území (terénní úpravy, demolice,…)
 • na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
 • na odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a komunikace
 • hardware a sítě, technické zařízení budov

Pro koho je program určen?

 • pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center či strategických služeb
 • příjemcem může být i municipalita, pokud bude rekonstruovaná nemovitost prokazatelně využívána malými a středními podniky
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 50 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů 

Finanční nástroje

V rámci tohoto programu bude využít finančních nástrojů:

 • 1 – 200 milionů korun formou zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou, který bude poskytnut na až 80% způsobilých výdajů
 • finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace až 2 mil. Kč
 • finanční příspěvek k úhradě úroků

Poradenství 2

Program Poradenství 2 poskytuje malým a středním podnikům dotace na získání odborného know how, díky kterému budou moci inovovat a dále rozvíjet své podnikání. Program Poradenství 2 je součástí specifického cíle 2.2, na který je alokováno 1,31 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,8 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací 

 • služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním podniků do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME)

 Příklady podporovaných aktivit

 • analýza a studie zavádění informačního systému
 • analýza inovačního potenciálu společnosti
 • analýza stavu a návrh organizační a marketingové inovace
 • bezpečnost informací
 • corporate governance
 • implementace modelu řízení prodeje
 • inovace výrobního a logistického procesu

Pro koho je program určen?

 • pro malé a střední podniky
 • pro agentury CzechInvest a CzechTrade
 • projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 1 milionem korun.

Podporu bude možné získat do výše 50 % způsobilých nákladů.

Marketing

Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program Marketing je součástí specifického cíle 2.2, na který je alokováno 1,31 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,8 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy

Na co se vztahuje dotace?

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP
 • pronájem, zřízení a provoz stánku, marketingové propagační materiály, další výdaje související s účastí podnikatelů na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v projektech Společné účasti
 • služby odborných poradců a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích
 • služby související s realizací projektu
 • náklady na administraci projektů

Pro koho je program určen?

 • malé a střední podniky 
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (interní projekty)
 • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (interní projekty)

Výše dotace

 • Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí
 • min. dotace pro jeden projekt 300 tis. Kč, max. dotace pro jeden projekt 5 mil. Kč
 • Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí
 • min. dotace pro jeden projekt 100 mil. Kč, max. dotace pro jeden projekt 150 mil. Kč
 • Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků
 • min. dotace pro jeden projekt 5 mil. Kč, max. dotace pro jeden projekt 20 mil. Kč

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku:

Intenzita podpory účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích poskytnutá dle Nařízení Komise č. 651/2014 nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých výzvách.  

Technologie

Primárním cílem programu Technologie je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků

Na co se vztahuje dotace?

 • dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

Pro koho je program určen?

 • pro začínající drobné podnikatele
 • pro malé a střední podniky
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 20 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů

Obnovitelné zdroje energie

Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Program je určený pro podniky všech velikostí. Program Obnovitelné zdroje energie je součástí specifického cíle 3.1, na který je alokováno 1,24 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,7 mld. Kč.

Jaké aktivity budou podporovány?

 • výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu 

Na co se vztahuje dotace?

 • MVE - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
 • bioplynové stanice - vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
 • instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem
 • biomasa - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla
 • podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů

Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 

Pro zájemce o dotace z chystaných výzev OP PIK jsme připravili konzultační dny, na které se můžete přihlásit zde.