SETKÁNÍ NA MPO

  • Navzdory předchozím ujištěním, že programy v rámci OPPIK, tedy dotace pro firmy, budou spuštěny ještě před schválení OPPIK Evropskou komisí (EK) dochází opět k posunu. Důvodem je jednání premiéra Sobotky se členy EK a následná koordinace spuštění výzev s ostatními poskytovateli až po schválení OP v květnu.

To považujeme za zbytečný formalismus, který opět oddaluje spuštění výzev v novém období. Není důvod, aby lépe připravená ministerstva čekala na ostatní.

  • Harmonogram dalších kroků MPO je následující:

    30.4.2015 ... zveřejnění podoby budoucích výzev
    31.5.2015 ... vyhlášení prvních 11 výzev OPPIK
    červen až červenec 2015 ... příjem registračních žádostí
    srpen až říjen 2015 ... příjem plných žádostí
    listopad 2015 ... zahájení hodnocení žádostí

Předpokládaný harmonogram znamená reálné zahájení realizace projektů v polovině roku 2016. Počítá se totiž s tzv. kolovými výzvami (všechny žádosti jsou podány a následně se hodnotí). Tento typ výzev MPO zatím preferuje. K urychlení by přispěly kontinuální výzvy, kdy se žádosti hodnotí v pořadí, jak byly podány. To může přispět k urychlení realizace prvních projektů o měsíce.

  • Alokace na prvních 11 výzev bude 25 mld. Kč (cca 20% celkové alokace OPPIK).

To je dostatečný objem, aby mohly proběhnout kontinuální výzvy.

  • Bude kladen velký důraz na hospodárnost nákladů v projektech. U každého projektu bude již ve fázi hodnocení plné žádosti posuzována přiměřenost cen navrhovaných výdajů s ohledem na ceny obvyklé. Totéž bude platit pro realizaci výběrových řízení.

Obvyklý postup. Bude záležet na erudici a přehledu hodnotitelů o cenách na trhu, aby z neznalosti nepoškozovali kvalitní projekty.

  • Plánuje se nastavení období udržitelnosti projektů 5 let i pro malé a střední podniky. Obvyklé jsou 3 roky.

Zase jsme „papežštější než papež". Evropská legislativa ani praxe v okolních zemích nic takového nezná. 3 roky udržitelnosti obdobných projektů jsou standardem. Plán MPO považujeme za zbytečné zatěžování našich firem.

  • MPO bude každému projektu po schválení navrhovat závazný harmonogram dle předem definovaných standardů, aby se zamezilo zbytečným průtahům při realizacích.

Tento krok je pochopitelný pro projekty ze starého období, kdy hrozí při prodloužení projektu, že nedojde ke včasnému ukončení všech formální kroků. Na začátku nového období by příjemci měli mít možnost maximálně přizpůsobit realizaci projektů potřebám firmy.

  • CzechInvest, jako zprostředkující orgán v minulém období bude rozdělen a divize zabývající se strukturálními fondy bude vtělena do nové instituce pod účinností služebního zákona.

Co od tohoto kroku čekat? Doufejme, že nový subjekt bude fungovat alespoň tak, jako CzechInvest.

  • Projekty budou primárně hodnoceny 40 interními hodnotiteli MPO, externí hodnotitelé budou využíváni jen výjimečně.

Není to šetření na nesprávném místě? Jak zvládne 40 hodnotitelů stovky a tisíce žádostí? Zvládne MPO prolínání starého a nového období?

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu patřilo v minulém programovacím období k premiantům v čerpání dotací v porovnání s dalšími poskytovateli. Věřme, že tomu tak bude i nadále.


Jan Janatka

ředitel ECS Eurofinance s.r.o.