Vyhlášení výzvy č.35 v ROP Moravskoslezsko - Rozvoj infrastruktury sociálích služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci pro prioritní osu 2 Podpora prosperty regionu. Výzva je zaměřena na výstavbu a rozvoj zázemí infrastruktury rezidenčních, terenních a ambulantních služeb a chráněných dílen.

Podporované aktivity:

 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd.), vyjma domovů pro seniory a hospiců.
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, atd.)
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení dalších služeb sociální péče a prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů,
 • výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení pobytových zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),
 • transformaci pobytových zařízení na koedukovaná zařízení komunitního typu1 (vyjma transformace domovů pro seniory),

Podmínkou předložení transformačního projektu je existence transformačního plánu pobytového zařízení, který je součástí projektu a popisuje jednotlivé kroky a cílový stav transformace (minimální rozsah transformačního plánu bude obsahovat popis původní instituce, vizi transformace s uvedenou strukturou služeb po transformaci včetně kapacity a cílové skupiny). Tento transformační projekt musí být schválen zřizovatelem transformovaného pobytového zařízení. Žadatelé musí doložit vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, že se jedná o transformační projekt.

V rámci této výzvy budou dále podpořeny projekty zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny:

 • výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.),
 • výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.),
 • výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.),
 • výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.,/chráněných pracovních míst dle novely zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb.
 • výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení ambulantních zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc),

Oprávnění žadatelé:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce a organizace zřízené a založené obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • organizace zřízené státem
 • organizace zřízené státem
 • podnikatelské subjekty

Celková alokace výzvy: Projekty z této výzvy budou schváleny jako náhradní a dotace bude poskytnuta ze zbytkové alokace na danou dílčí oblast podpory podle výsledku realizace projektů předchozích výzev.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt zaměřený na rezidenční služby: 2 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt zaměřený na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny: 0,5 mil. Kč

Ukončení příjmu žádostí: 10. 12. 2014 ve 12:00

V případě zájmu o sepsání projektové žádosti nás neváhejte kontaktovat.