Vyhlášení výzvy č.36 v ROP Moravskoslezsko - Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje kontinuální výzvu k předkládání žádosti o dotaci v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013 pro Prioritní osu: 2 Podpora prosperity regionu.

Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které budou v souladu zejména s následujícími dokumenty: Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji , Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, s procesy a výstupy plánování sociálních služeb, a se schválenými střednědobými strategickými dokumenty v příslušných oblastech.

V rámci této výzvy bude poskytována podpora projektům zaměřeným na:

  • Modernizaci/pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných kompenzačních pomůcek pro zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů.

Podporovány nebudou aktivity, jež jsou primárně zaměřeny na seniory jako jedinou cílovou skupinu. Tzn. senior může být hlavním příjemcem sociální služby pouze, pokud to bude mít prokazatelný pozitivní vliv na některou z jiných cílových skupin uvedených v aktuálně platném Prováděcím dokumentu (např. sociální služba umožní návrat do pracovního procesu osobě, jež o seniora pečuje – tzn. příjemcem služby je senior, ale cílovou skupinou, na kterou má služba vliv je osoba pečující o osobu blízkou).

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené;
  • obce a organizace zřízené a založené obcemi;
  • nestátní neziskové organizace;
  • organizace zřízené státem;
  • podnikatelské subjekty;

Finanční alokace pro výzvu:

Celková alokace 0 mil. Kč
Projekty z této výzvy budou schváleny jako náhradní a dotace bude poskytnuta ze zbytkové
alokace na danou dílčí oblast podpory podle výsledku realizace projektů předchozích výzev.

Mnimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu: 0.5 mil. Kč

Maximální velikost celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

Maximální výše dotace činí 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Ukončení příjmu žádostí: 14. 1. 2015