Budování kapacit dětských skupin

Příjemci podpory:
Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec nebo kraj, organizační složky státu, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, nadace

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Podporované aktivity:

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,

nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny,

nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské skupiny,

demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu,

rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb,

přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin,

úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,

budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),

projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti, energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, ➢ výdaje vázané na energetické úspory:
• stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov
• stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů
• stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: o biomasu o tepelná čerpadla o kondenzační kotle na zemní plyn o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn o fototermické solární systémy
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo
• stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména (do 20% hlavních výdajů):

pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,

budování a modernizace podpůrných provozů pro dětské skupiny (jako např. jídelna, prádelna) v rámci nové výstavby nebo stavebních úprav (ne jako jediná aktivita projektu),

pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků,

úpravy venkovního prostranství v areálu (oplocení, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava a zřizování dětských hřišť , pítka, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,

zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

výdaje na povinnou publicitu,

veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie nezpůsobilých výdajů.

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 3 mil. Kč
Maximální do výše: 20 mil Kč.

Alokace výzvy:

2 740 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 4. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 11. 2022 (16:00)

Kola výzvy: 30. 9. 2022 a 30. 11. 2022

Náležitosti žádosti o podporu:

• Doklad o právní subjektivitě žadatele
• Studii proveditelnosti
• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku
• Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
• Doklad prokazující povolení o umístění stavby (je-li vyžadováno)
• Doklad prokazující povolení k realizaci stavby (žádost/povolení)
• Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení
• Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu (výpis z účtu/ úvěr)
• V případě koupě nemovitosti dokládá žadatel čestné prohlášení prodávajícího
• Položkový rozpočet stavby vypracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS
• Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb
• Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
• Protokol k výpočtu tepelné stability v létě
• Závazné stanovisko orgánu památkové péče (je-li relevantní)
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby
• Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí
• Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací
• Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost
• Energetický posudek
• Průkaz energetické náročnosti budovy
• Odborný posudek, zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
• Doklad o existenci historie subjektu

Typový projekt:

- výstavba nové budovy pro dětskou skupinu, včetně hřiště, zeleně, vybavení apod.

- rekonstrukce stávajících prostor, kde realizujeme dětskou skupinu – systém vytápění (zdroj, rozvody), zateplení, zabezpečení budovy, zeleň a okolní prostředí apod.