Digitální podnik – výzva pro rok 2024

Výzva vyhlášena od 28. června 2024

Možnost podat žádost o podporu od 15. července 2024 do 31. března 2025.

 

Kdo může o dotaci žádat?

 

Žadatelem o dotaci může být malý nebo střední podnik působící na území České republiky, mimo region NUTS 2 Praha. Podnik musí splňovat několik specifických podmínek, jako je například být registrovaným poplatníkem daně z příjmu v ČR nejméně dva zdaňovací období před podáním žádosti a nesmí být v likvidaci nebo ve střetu zájmů. Podnik také nesmí být považován za podnik v obtížích podle článku 2 odst. 18 GBER .

 

Na co bude možné dotaci využít?

 

Dotace je zaměřena na podporu digitalizace malých a středních podniků. Konkrétně lze dotaci využít na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií

  • Automatizaci procesů
  • Digitalizaci dat
  • Efektivnější propojení a řízení firemních procesů
  • Zavádění nových digitálních technologií, které povedou k zásadní změně výrobních postupů, založení nové provozovny nebo rozšíření kapacity stávající provozovny .

 

Výše dotace

 

Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu a její výše se liší podle regionu a velikosti podniku.

 

  • V regionu Severozápad mohou malé podniky získat až 60 % způsobilých výdajů, zatímco střední podniky až 50 %.
  • Ve středních Čechách (Rakovník, Kladno, Mělník) mohou malé podniky získat až 45 % a střední podniky až 35 % způsobilých výdajů.
  • V regionu Jihovýchaod mohou malé podniky získat 35 % a střední podniky 25 % způsobilých výdajů

 

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt musí být alespoň 2,5 milionu Kč a maximálně 50 milionů Kč. Projekty, které nedosáhnou minimální výše způsobilých výdajů, nebudou přijaty do hodnotícího procesu .

 

Další informace pro potenciální zájemce

 

Podpora je poskytována zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených v rozhodnutí. Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH. Finanční příspěvek příjemce musí činit minimálně 25 % způsobilých výdajů projektu a musí být poskytnut z vlastních zdrojů nebo externího financování, které neobsahuje žádnou veřejnou podporu .

 

Jak podat žádost

 

Žádost o podporu se podává prostřednictvím portálu ISKP21+ (aplikace MS2021+). Hodnocení žádostí probíhá podle kritérií uvedených v dokumentu Model hodnocení, který je přílohou výzvy. Žadatelé musí splňovat všechny formální a věcné náležitosti, jinak budou vyzváni k odstranění vad .

 

 

 

 


 

Tato dotační výzva má za cíl podpořit implementaci a využití digitálních technologií ve vašem podniku, což povede k výraznému posunu v digitalizaci a zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti.

 

Pro více informací a aktuální novinky sledujte naše stránky, nebo nás přímo kontaktujte.

Michal Kovalčík - dotační specialista
email: michal.kovalcik@ecs-eurofinance.cz    mobil: 734 315 661