Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Příjemci podpory:
Malé, střední a velké podniky, včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Indikátor: Nová nebo zlepšená kapacita záložních zdrojů vody a Roční úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu

Podporované aktivity:

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Podporované aktivity nejsou:

a) V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok
b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
c) Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
d) Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity
e) Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
Maximální do výše: 25 mil Kč.

Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.

Alokace výzvy:

1 000 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 5. 2022 (13:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2022 (13:00)

Náležitosti žádosti o podporu:

• Účetní závěrka za poslední dvě účetní období.
• Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy.
• Vodní audit
• Výpis z katastru nebo nájemní smlouva
• Indikativní nabídka, podle které byla stanovená cena v rozpočtu
• Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby

 Náležitosti k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

• Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích
• Prohlášení k žádosti o podporu.