Podmínky poskytování Podpory de Minimis

Od 1. června 2024 je možné v České republice poskytovat podporu de minimis podle nových nařízení č. 2023/2831 a č. 2023/2832. Tato nařízení nahradila předchozí nařízení č. 1407/2013 a č. 360/2012.

Podpora de minimis podle nařízení č. 2023/2831 je omezena na 300 000 EUR pro jeden podnik v tříletém období. Toto období se posuzuje průběžně. To znamená, že při poskytování podpory se sledují všechny podpory de minimis, které podnik obdržel v předchozích třech letech. Podpora se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci nebo účinnosti.

Pro přepočet částky podpory z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory.

Podle nařízení č. 2023/2831 nelze poskytovat podporu de minimis v těchto oblastech:
- Výroba produktů rybolovu a akvakultury.
- Zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury za určitých podmínek.
- Prvovýroba zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie.
- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů za určitých podmínek.
- Podpora exportu a podpora podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Poskytovatelé podpory mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté podpoře do centrálního registru de minimis. Záznam musí být proveden do pěti pracovních dní od poskytnutí podpory.

Kumulace podpory de minimis s jinou podporou ke stejným nákladům je možná. Nesmí však dojít k překročení maximální míry stanovené pravidly pro jinou podporu, například regionální investiční podporu.


Podrobné informace o podporách de minimis v oblasti zemědělství a rybolovu najdete na stránkách Ministerstva zemědělství. Dodržování těchto podmínek je důležité pro správné a efektivní využití podpory v souladu s platnými předpisy.