Zvyšování limitu de minimis na 300.000 Kč

Od 1. ledna 2024 bylo přijato nové nařízení Komise č. 2023/2831, které nahradilo předchozí nařízení č. 1407/2013 týkající se podpory de minimis dle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. Avšak aplikace nového nařízení, které zvyšuje limit pro de minimis podporu na 300 000 EUR za tři účetní období na jeden podnik, bude možná až po nutných úpravách v národních zákonech a v Registru de minimis, nejdříve však od 1. července 2024, jak uvádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do té doby zůstává maximální výše podpory na úrovni 200 000 EUR za tři roky na jeden podnik. I přes tuto časovou prodlevu mohou žadatelé již nyní podávat žádosti o poskytnutí podpory do nového limitu 300 000 EUR. V případě, že žádost projde hodnoticím procesem úspěšně, žadatel bude požádán o dodání potřebných dokladů před formálním schválením podpory. Pokud registr de minimis nebude v daný moment aktualizován, může být podpora poskytnuta pouze v souladu s původním nařízením do limitu 200 000 EUR, nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory bude vydáno až po úpravě registru.