Dotační období 2014 - 2020

Jakou podporu lze očekávat?

V dalším dotačním období v letech 2014 – 2020 bude moci Česká republika čerpat přibližně 20,5 mld. EURO (více, než 500 mld. korun!!!) z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kromě standardní dotační podpory bude možné využít i dalších zdrojů. Příkladem je tzv. Seed fond jako nová forma podpory podnikání, jejímž cílem je stimulovat investice soukromého rizikového kapitálu do vznikajících nových firem i do expanze již existujících inovativních firem.

Jaké jsou stanoveny programové cíle?

V rámci operačních programů se bude podpora zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, dále na podporu sociálního začleňování a na integrovaný rozvoj území.

Na základě Strategie Evropa 2020 bude kladen velký důraz na inteligentní a udržitelný růst, inovace, výzkum či vývoj.

Z jakých operačních programů v období 2014-20 bude možno čerpat?

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Projekty zaměřené na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českého výzkumu a přípravu špičkových odborníků se zájmem o práci ve výzkumu a vývoji.

Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Projekty zaměřené na zvyšování využívání potenciálu veřejné výzkumné sféry a maximalizaci dlouhodobého přínosu dosavadních investic se zapojením výzkumných a výrobních kapacit českých podniků.

Rozvoj vysokých škol

Projekty zaměřené na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a na profilaci vysokých škol zejména v oblasti profesních oborů.

Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Projekty zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání, posílení rovného přístupu ke vzdělávání a rozvoji celoživotního učení.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci specifických opatření na podporu zlepšení postavení žen na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života, na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků. Podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, zvýšením spolupráce s aktéry na trhu práce, včetně využití externě zadaných služeb.

Sociální začleňování a boj s chudobou

Projekty zaměřené na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě, na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování.

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků, podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě, na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování.

Efektivní veřejná správa

Projekty zaměřené na posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy na zvýšení koncepčnosti práce veřejné správy, zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy, snížení administrativní a regulatorní zátěže a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Projekty zaměřené na výzkum a vývoj a inovace, spolupráci mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra výzkumu a vývoje (VaV), zavádění inovací v podnicích.

Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

Projekty zaměřené na podnikatelskou infrastrukturu, zakládání a rozvoj podniků, internacionalizaci podnikání, partnerské sítě, sofistikované poradenské služby, poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky, podporu technického vzdělávání.

Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Projekty zaměřené na energetiku (snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie, rozvoj a modernizaci přenosových sítí — vazba na CEF, modernizace a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace v energetice), surovinové zdroje.

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Projekty zaměřené na služby elektronických komunikací, přístup k vysokorychlostnímu internetu, infrastruktury elektronických komunikací.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Integrovaný regionální operační program (IROP)


Zvýšení konkurenceschopnosti v území

Projekty zaměřené na modernizaci a rozvoj regionální silniční infrastruktury, rozvoj dopravních systémů a podpoře destinačního marketingu v rámci zvýšení konkurenceschopnosti daného území.

Zkvalitnění veřejných služeb v území

Projekty zaměřené na podporu sociální a zdravotní oblasti a na investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. 

Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Projekty zaměřené na modernizaci veřejné správy, zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Doprava


Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Projekty zaměřené na oblast navazující dopravy a aktivit vedoucí ke zlepšení infrastruktury městské a příměstské dopravy a projekty zaměřené na výstavbu  a modernizaci železničních tratí a zavádění nových technologií (projekty výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest, podpory multimodální dopravy, zlepšování stavu drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy.

Silniční infrastruktura na síti TEN-T

Projekty zaměřené na rozvoj silniční infrastruktury transevropské sítě TEN-T (výstavbu a modernizaci silnic a dálnic).

Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Projekty zaměřené na zlepšení parametrů rychlostních silnic mimo síť TEN-T, za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Životní prostředí


Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Projekty zaměřené na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zajištění dodávek kvalitní pitné vody, snížení znečištění z průmyslových a zemědělských zdrojů a efektivní nakládání s vodními zdroji, budování přírodě blízkých povodňových opatření, podporu protipovodňové prevence.

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Projekty zaměřené na výměnu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů emisí (např. kotle, cementárny, vysoké pece atd.) včetně technologických změn, rozvoj systémů centrálního zásobování teplem a snižování prašnosti, pořizování vozidel na alternativní pohon, vybudování systémů sledování kvality ovzduší, počasí, klimatu a ozónové vrstvy.

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Projekty zaměřené na prevenci vzniku odpadů, výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a materiálové využití odpadů, energetické využívání odpadů, výstavbu a modernizaci zařízení pro třídění, úpravu a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, likvidaci a rekultivaci skládek, inventarizaci, průzkum a sanace vážně kontaminovaných lokalit, opatření pro prevenci závažných havárií a environmentálních rizik. 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Projekty zaměřené na podporu biodiverzity, včetně péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, obnovy mokřadů a prevenci šíření invazivních druhů, posilování přirozených funkcí krajiny, zlepšení životního prostředí v sídlech prostřednictvím zakládání a revitalizace sídlení zeleně a vytváření podmínek pro původní druhy organismů, sanaci a stabilizace svahových a těžebních nestabilit.

Energetické úspory

Projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov včetně zateplování, aplikace technologií pro využívání odpadního tepla, podporu bezemisních a nízkoemisních zdrojů tepla v budovách, modernizaci soustav veřejného osvětlení.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační program Praha – pól růstu ČR


Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Projekty zaměřené na stimulaci využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční.

Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

Projekty zaměřené na malé a střední podnikatele na území hl. města prostřednictvím vytvoření kvalitní a kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (např. podnikatelská centra, inkubátory).

Udržitelná mobilita a energetické úspory

Projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov (zateplování, rekuperace, využití OZE), zvyšování energetické účinnosti v dopravě a podpory využití veřejné dopravy firem na území Prahy.

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Projekty zaměřené na rozvoj sociálních služeb s cílem podpořit sociální začleňování a omezovat chudobu.

Vzdělání a vzdělanost

Projekty zaměřené na podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po vysokoškolské. V rámci této osy by měly získat finanční asistenci i projekty na propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektoru.

V případě že máte zájem o monitoring dotačních příležitostí v rámci tohoto dotačního programu, neváhejte se registrovat v našem Registru Dotačních Příležitostí.

Operační programy cíle Evropská územní spolupráce 2014 - 2020

Přeshraniční programy:

    OP Česká republika – Polská republika

    OP Slovenská republika – Česká republika

    OP Rakousko – Česká republika

    OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

    OP Svobodný stát Sasko – Česká republika

Nadnárodní a mezinárodní spolupráce:

    OP nadnárodní spolupráce Central Europe

    OP nadnárodní spolupráce Danube

    OP meziregionální spolupráce INTERREG C

    OP ESPON

    OP INTERACT