OP TAK - Digitální podnik I

Zahájení příjmů žádostí:  3. července 2023

Termín podání projektů:  do 29. března 2024; 10:00 hod. !!!

Typ výzvy: průběžná

Alokace: 500 mil. Kč (je zde předpoklad pro navýšení v případě velkého zájmu!)

K čemu je dotace určena
• Digitální transformace firmy ve smyslu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy;
• Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné;
• Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní a pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav a podobné;
• Kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti;
• Jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov ve smyslu IT certifikátů, digital skills a podobně;
• BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů;
• Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci
• Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
• Formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč;
• Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
• Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
• Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
• Formulář posouzení DNSH

Kdo může žádat
• Malý podnik - 40 %
• Střední podnik - 30 %

Dotace na projekt:
minimálně: 250 000 Kč
maximálně: cca 5 000 000 Kč (200 000 EUR)