OP TAK - Digitální podnik - Technologie 4.0 - výzva I.

Zahájení příjmů žádostí:  22. listopadu 2023

Termín podání projektů:  do 15. února 2024; 10:00 hod. !!!

Typ výzvy: kolová

Alokace: 1,5 mld Kč (je zde předpoklad pro navýšení v případě velkého zájmu!)

K čemu je dotace určena
• Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, i pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší nejen technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

 

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci
• Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
• Formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč;
• Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
• Přílohu prokazující vazbu mezi pořizovanými položkami a projektem realizovanými aktivitami/podaktivitami
• Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
• Dvě indikativní cenové nabídky ke každé položce v rozpočtu
• Formulář posouzení DNSH

Kdo může žádat
• Malý podnik - 60-40 % dle regionu
• Střední podnik - 50-30 % dle regionu

Dotace na projekt:
minimálně: 5 mil. Kč
maximálně: cca 50 mil. Kč 
- min. míra spolufianncování je 25% způsoblých výdajů