Výzva RES+ č. 3/2024 na podporu instalace nových FVE pro obce do 3000 obyvatel

Výzva ModF – RES+ č. 3/2024 na podporu instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) pro obce do 3000 obyvatel a jiných souvisejících aktivit, jako jsou systémy bateriové akumulace a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. 

 • Cíl výzvy: Podpora projektů snižujících emise skleníkových plynů, modernizujících energetické systémy a zvyšujících podíl obnovitelných zdrojů energie.
 • Oprávnění žadatelé: Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.
 • Podporované aktivity: Instalace FVE, bateriové akumulační systémy a elektrolyzéry.
 • Forma a výše podpory: Podpora se poskytuje ze Státního fondu životního prostředí ČR, přičemž maximální míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 75% z celkových výdajů projektu.
 • Alokace: Celková alokace výzvy je 1 miliarda Kč.
 • Termíny předkládání žádostí: 1. března 2024 - 31. října 2024.
 • Období realizace: Projekty musí být dokončeny do 3 let od udělení podpory.
 • Způsobilost výdajů: Výdaje musí splňovat různé podmínky, jako je soulad s právními předpisy, obecnými a specifickými kritérii veřejné podpory, a musí být přiměřené a doložitelné.
 • Nezpůsobilé výdaje: Výdaje na opatření, která neodpovídají zaměření programu, nákup použitého vybavení, nákup nemovitostí, některé daně a poplatky, vícepráce nad výši způsobilých méně prací a další.
 • Povinné přílohy žádosti: 
  • Odborný posudek s Potvrzením technických a energetických parametrů.
  • Dokument prokazující povolení realizace.
  • Doklad o vedení bankovního účtu pro poskytování podpory, případně doklady o vedení bankovních účtů pro úhrady.

Máte zájem konzultovat Váš projektový záměr? Kontakujte nás.