Dotace na veřejnou infrastrukturu služeb cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy výzvu k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 2.2 Veřejá infrastruktura a služby cestovního ruchu.

Mezi podporvané aktivity v rámci této výzvy patří:

  • budování nových turistických stezek včetně značení, informačních tabulí, map, rekonstrukcí vyhlídek, rozhleden a další doprovodné infrastruktury
  • budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch, včetně značení, informačních tabulí a map
  • rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (budování přístavišť, tábořišť, sociálních zařízení apod.)
  • rekonstrukce a revitalizace kulturních památek se záměrem využití pro turistický ruch
  • výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu
  • zřízení, modernizace a rozšíření jednotného informačního systému v turistické destinaci

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou:

  • obce
  • organizace zřizované a zakládané obcemi
  • dobrovolné svazky obcí
  • veřejné nestátní neziskové organizace

Maximální výše podpory: 70% způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých nákladů: 3 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých nákladů: není stanovena

Maximální celková výše dotace: 8 mil. Kč

Datum ukončení projektu: nejpozději do 30. 9. 2015

Termín pro podávání žádostí: 9. 1. 2015, 12:00h

 

V případě jakýchkoliv doatazů nás neváhejte kontaktovat.