Rozvoj malých a středních podniků v Praze

Cílem podpory:

 • dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města
 • realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu

Podporované činnosti (odvětví) dle klasifikace ekonomických činností:

 • Zpracovatelský průmysl
 • Specializované stavební činnosti
 • Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek)
 • Výzkum a vývoj
 • Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
 • Veterinární činnosti
 • Zdravotní péče

Všechny výše uvedené činnosti musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu nebo služeb. Projekty musí splňovat alespoň jeden z následujících bodů:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám (inovace produktu)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb (inovace procesu)

Finanční limity podpory projektů:

 • na výzvu je vyčleněno 50 000 000,- Kč
 • minimální výše výdajů na jeden projekt činí 500 000,- Kč
 • procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu

Termín pro překládání projektových žádostí:

 • od 5. 2. 2015 průběžně do 27. 3. 2015 do 14:00 hodin nebo do vyčerpání alokace