Podpora podnikům z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osy a programy

I. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Specifický cíl 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

Rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných z pohledu specializace ČR.

Pre-commercial public procurement

Specifický cíl 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury vedoucího ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem.

II. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Specifický cíl 2.1: Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků

Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

Specifický cíl 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

Specifický cíl 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, včetně využití brownfieldů, umožňující přechod od běžné výroby v nízkých hodnotových stupních k inovativní výrobě.

Specifický cíl 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné vzdělávání zaměstnanců MSP.

III. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Specifický cíl 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí.

Specifický cíl 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Specifický cíl 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Specifický cíl  3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické infrastruktury.

IV. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Specifický cíl 4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu.

Specifický cíl 4.2:  Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Růst konkurenceschopnosti založený na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT.