Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění - I. výzva

Příjemci podpory:
Malé, střední, velké podniky, veřejný sektor, včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Indikátor: Úspora primární energie

Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.

b) Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie (tj. konkrétně výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).

c) Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídící a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Podporované aktivity nejsou:

a) Zdroje tepelné energie soustavy zásobování tepelnou energií (zařízení včetně nezbytných pomocných zařízení a stavebních částí, v němž se využíváním paliv nebo jiné formy energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce),

b) Výstavba nových SZTE,

c) Výzkumné, vývojové a pilotní projekty,

d) Nebudou podporované opatření umožňující odpojení od stávajících SZTE.

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
Maximální do výše: 500 mil Kč.

Maximální měrná investice ve výši 15 000 Kč/úsporu primární energie v GJ.

Podpora je poskytována ve výši 50 % ZV.

Alokace výzvy:

1 660 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 5. 2022 (13:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5. 5. 2023 (13:00)

Náležitosti žádosti o podporu:

• Energetický posudek
• Reportovací list k plnění zásady „významně nepoškozovat“
• Prohlášení k žádosti o podporu
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby
• Vyplněný formulář finanční analýzy
• Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby

 

Náležitosti k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
• Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích
• Územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí.