Národní plán obnovy - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Příjemci podpory:
Podnikatelské subjekty (MSP a VP). Vyjma podniků vlastněných 100% veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Indikátor: Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů

Podporované aktivity:

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Jedná se o FVE s akumulací nebo bez akumulace.

Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Míra podpory:

35 % pro fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.

Alokace výzvy:

Aktivita a) – 4 000 000 000 Kč - navýšení od 24. 5. 2022!
Aktivita b) – 1 000 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  22. 3. 2022 (13:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2022 (13:00) - prodlouženo!

Náležitosti žádosti o podporu:

• Posouzení shody parametrů FVE.
• Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
• Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.
• Prohlášení k žádosti o podporu.
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby.

Náležitosti k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
• Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích
• Stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo územní rozhodnutí nebo územní souhlas v relevantních případech. Případně potvrzení stavebního úřadu, že realizace FVE projektu nevyžaduje výše uvedená povolení.
• Prohlášení k žádosti o podporu.