Národní plán obnovy - Virtuální podnik - I. výzva

Příjemci podpory: Malé a střední podniky (MSP), Velké podniky (VP)

Cílové území: 

celá ČR, včetně Prahy - není rozhodující sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu!

Indikátor: Podniky, které budou vyvíjet nebo implementovat softwarové produkty, digitální služby a aplikační procesy

Podporované aktivity:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

a) Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
b) Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
c) Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
d) Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
e) Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
f) BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
g) Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Podmínky výzvy:

- Žadatel může podat v této výzvě pouze jednu žádost.
- Žadatel nesmí mít aktivní projekt ve výzvě Digitální podnik – I. Výzva..
- Žadatel musí splnit ke konci projektu alespoň 7 z 12 ti digitálních technologií ve formuláři využívání digitálních technologií (DESI).

Míra podpory:

 

Dotace: 0,5 mil. - do výše volného de minimis žadatele (max. 200 tis EUR, tj. 5,5 mil.) Kč

Alokace výzvy: 600 mil Kč (400 mil Kč MSP, 200 mil Kč VP) v případě převisu kvalitních projektů je možné adekvátně navýšit alokaci výzvy nebo změnit poměr alokace pro MSP/VP.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  16. 6. 2022 (9:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 9. 2022 23:59:59. 

Předpokládané nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace jednotlivých projektů: Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Náležitosti žádosti o podporu:

a) Finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období (Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce) a vyplněný formulář Finanční analýzy,
b) Podnikatelský záměr dle povinné osnovy,
c) další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.),
d) Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost,
e) Prohlášení k žádosti o podporu,
f) Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH),
g) výstup z absolvování online testu digitální zralosti.

Náležitosti k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
• Formulář pro posouzení podmínky podniku v obtížích
• aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu
• Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
• Čestné prohlášení příjemce k Rozhodnutí
• Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů