OP TAK - Aplikace – výzva I.

Příjemci podpory:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• small mid-cap,
• mid-cap,
• výzkumná organizace,
• velký podnik (pouze v účinné spolupráci s MSP).

Cílové území: celá ČR, kromě Prahy.

Podporované aktivity:
• Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Způsobilé výdaje:
• náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV,
• osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu,
• náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku,
• náklady na materiál a komponenty,
• paušální náklady a ostatní provozní náklady.

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
Maximální do výše: 125 mil Kč.

• 45 až 80 % - malý podnik,
• 35 až 75 % - střední podnik,
• 25 až 65 % - velký podnik,
• 85 % - výzkumné organizace.
Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, kategorie činnosti a příp. účinné spolupráce.

Alokace výzvy:

4 mld. Kč

Klíčová specifika a omezení:
Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty. Výstupem  projektu musí být minimálně jeden z výsledků VaV: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software. Mezi nepodporované aktivity patří zakládání a rozvoj  výzkumných a vývojových center, základní výzkum a výrobní aktivity.