OP TAK - Inovace – výzva I.

Příjemci podpory:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• small mid-cap.

Cílové území: celá ČR, kromě Prahy.

Podporované aktivity:
• Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
• Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Způsobilé výdaje:
• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),
• stavby (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),
• technologie (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),
• software a data (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách),
• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č.1407/2013 o de minimis),
• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis).

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
Maximální do výše: 125 mil Kč.

• 60 - 40 % - malý podnik,
• 50 - 30 % - střední podnik,
• 40 - 20 % - Small mid-cap,
Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu.

Alokace výzvy:

1 mld. Kč

Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2025.