Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Příjemci podpory:
Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec nebo kraj, organizační složky státu, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, nadace

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Podporované aktivity:

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);

stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb; ➢ vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;

zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);

výdaje vázané na energetické úspory:
• stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky 10 budov,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající: o biomasu, o tepelná čerpadla, o kondenzační kotle na zemní plyn, o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, o fototermické solární systémy.
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy;

➢ vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);

nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;

nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;

nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu;

demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.

 

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména (do 10% hlavních výdajů):

pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;

zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;

pořízení asistenčních a asistivních technologií;

systémy protipožární ochrany;

pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;

projektová dokumentace;

související výdaje;

zabezpečení výstavby (pořízení služeb);

povinná publicita;

náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání 11 a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Míra podpory:

Minimální výše dotace: 10 mil. Kč
Maximální do výše: 80 mil Kč.

Alokace výzvy:

2 800 000 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 5. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 11. 2022 (16:00)

Kola výzvy: 30. 9. 2022 a 30. 11. 2022

Náležitosti žádosti o podporu:

• Doklad o právní subjektivitě žadatele
• Studii proveditelnosti
• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku
• Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
• Doklad prokazující povolení o umístění stavby (je-li vyžadováno)
• Doklad prokazující povolení k realizaci stavby (žádost/povolení)
• Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení
• Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu (výpis z účtu/ úvěr)
• V případě koupě nemovitosti dokládá žadatel čestné prohlášení prodávajícího
• Položkový rozpočet stavby vypracovaný na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS
• Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb
• Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
• Protokol k výpočtu tepelné stability v létě
• Závazné stanovisko orgánu památkové péče (je-li relevantní)
• Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby
• Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí
• Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací
• Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost
• Energetický posudek
• Průkaz energetické náročnosti budovy
• Odborný posudek, zpracovaný odborně způsobilou osobou v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
• Doklad o existenci historie subjektu

Typový projekt:

- výstavba nového centra sociální pomoci (denní stacionář/dům pro seniory/…) včetně okolního prostředí - zeleň, parčík, workout apod.

- rekonstrukce stávajících prostor, kde realizujeme sociální služby – systém vytápění (zdroj, rozvody), zateplení, zabezpečení budovy, zeleň a okolní prostředí apod.