OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 9. 2011 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Průvodce cestovního ruchu
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.12/02.0004
Název příjemce
ECS Personal Agency, s.r.o.
Celková alokovaná částka
2 489 682,28 Kč
Doba realizace:
01.09.2011 - 28.02.2013

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je, prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost těchto osob a v důsledku také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu.
Program se bude skládat ze 6 modulů:

  1. Historie ČR a světové dějiny
  2. Geografie ČR a světový zeměpis
  3. Životní prostředí a trvale udržitelný cestovní ruch
  4. Politické systémy
  5. Technika cestovního ruchu
  6. Cizí jazyky

Pilotní ověření bude probíhat v prezenční i v distanční podobě.
Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu budou osoby se středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Bude se jednat buď o osoby pracující v infocentrech, cestovních kancelářích a pracujících jako průvodci cestovního ruchu bez potřebné kvalifikace a nebo o osoby, které by v této oblasti pracovat chtěly, ale které nemají potřebné vzdělání.
Motivací pro cílovou skupinu bude zejména fakt, že po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou moci složit zkoušku a získat osvědčení o dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Dalším motivačním prvkem je skutečnost, že velká část pilotního ověření bude probíhat distanční formou, což je pro tuto cílovou skupinu vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení a flexibilní pracovní době velmi důležité. Účast na pilotním ověření bude zdarma a součástí vzdělávání budou i vzdělávací materiály, které cílová skupina obdrží také zdarma.