OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 7. 2010 realizaci grantového projektu

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory:
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu:
Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (jednání s klienty a manažerské dovednosti ve veřejné správě a službách) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
Číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.04/01.0101
Doba realizace:
1.7.2010 – 31.5.2012

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je připravit na míru cílové skupině (= účastníci dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji na pozicích liniových zaměstnanců, nižšího a středního managementu) kvalitní vzdělání v přístupném formátu, které jí pomůže zvládat profesní nároky a zvýší její konkurenceschopnost na trhu práce. Nástrojem je vytvoření 2 koncepčních programů + 4 navazující jednorázové semináře včetně učebních materiálů, e-learningu a 4 výukových filmů. Aktivity projektu budou realizovat zaměstnanci ECS Government, s.r.o. Projekt přispěje k naplnění cílů STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JMK, STRATEGIE ROZVOJE JMK, PROGRAM ROZVOJE JMK.

Cílové skupiny:
Zaměstnanci z Jihomoravského kraje na vybraných pozicích
Zájemci a uchazeči o dané pozice v Jihomoravském kraji
Při pilotním ověřování zapojeno 144 osob

Jednotlivé moduly klíčové aktivity:

1) Role, osobnost a etika úředníka/liniového pracovníka
Úloha, role a osobnost zaměstnance v první linii
Osobnostní a profesní nároky
Etika ve veřejné správě a podnikání
Profesionální výkon povolání
Služba veřejnosti – klientům

2) Komunikační dovednosti
Základní principy komunikace
Nástroje efektivní komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Typologie komunikačních typů a jak s nimi jednat
Komunikační bariéry a jejich překonávání
Jednání s problematickými klienty (agresivní, nemluvný, upovídaný)

3) Řešení konfliktů
Povaha konfliktu, druhy konfliktů
Zdroje a příčiny konfliktů
Prevence a zvládání konfliktů
Kontrola emocí
Možné pozitivní přínosy konfliktů

4) Odpovědnost za vnímání úřadu/firmy
Image organizace a image liniového pracovníka
Podle čeho si občan/klient utváří názor
Osobní odpovědnost za vnímání zaměstnavatele
Zásady společenského vystupování

5) Asertivita a zvládání konfliktů
Filosofie asertivního jednání
Agresivita – pasivita – asertivita
Jak se bránit manipulaci
Asertivní práva a techniky
Empatie, porozumění a nadhled

6) Pokročilé IT dovednosti
Pokročilá tvorba a editace textů v nejčastějších textových editorech (MS Word, OpenOffice Writer…)
Pokročilá tvorba a editace tabulek, grafů a práce se vzorci a funkcemi v nejčastějších tabulkových kalkulátorech
Pokročilá tvorba multimediálních prezentací v nejčastějších prezentačních programech
Bezpečná a efektivní práce na internetu s elektronickou poštou

7) Právní rámec
Prameny občanského a správního práva a práce s nimi
Co by měl vědět liniový pracovník
Práva a povinnosti stran
Právní odpovědnost

8) Stres, syndrom vyhoření a základy psychohygieny
Druhy stresu
Příčiny a zdroje stresu
Identifikace osobních stresorů a jak jim čelit
Syndrom vyhoření
Zásady psychohygieny