OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2010 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:
4. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:
4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Název projektu:
Koncepční poradensko-vzdělávací program pro zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných žen, žen v předdůchodovém věku a rodičů s dětmi na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:
CZ.1.04/3.4.04/54.00138
Doba realizace:
1. 10. 2010 až 30. 6. 2013
Registrační číslo:
CZ.1.04/3.4.04/54.00138
Částka:
4 846 514,80 Kč
Doba realizace projektu:
1. říjen 2010 až 30. červen 2013
 
Popis projektu
V současné době se projektprojekt
Ucelený soubor aktivit, které vedou k jasně definovanému cíli.více nachází v přípravné fázi, začínají se připravovat informační letáky a články do novin, které budou informovat o daném projektu a zároveň budou sloužit k přilákání cílových skupin, aby se do projektu zapojily. Kromě zveřejnění projektu na stránkách ESFESF
Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.více, dojde k jeho zveřejnění také na stránkách www.ecs-edconsia.cz
 
Cíle projektu
1) Hlavní cíl:
Prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

2) Dílčí cíle:
 • odstraňovat analýzou zjištěné nedostatky a překonávat bariéry, které omezují vstup cílových skupin na trh práce
 • identifikovat silné a slabé stránky konkrétních účastníků a sestavit jim individuální plán rozvoje
 • motivovat účastníky k návratu na trh práce
 • posílit orientaci účastníků na trhu práce (psaní CV, vystupování na pohovorech)
 • zvýšit – rozšířit kvalifikaci účastníků
 • obnovit pracovní návyky účastníků
 • zkontaktovat účastníky se zaměstnavateli
 • přispět k šíření a prosazování principů rovných příležitostí na trhu práce
Cílové skupiny
 • rodiče s dětmi (na rodičovské dovolené ztrácí kontakt s oborem, pracovní návyky, mají problém sladit profesi s péčí o děti, zejména matky se setkávají s diskriminací)
 • dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců)
 • ženy v předdůchodovém věku (potkávají se s diskriminací kvůli věku, obtížně hledají zaměstnání, ztrácí motivaci)
Průběh
Z důvodu průběžné obměny cílových skupin a kapacit realizačního týmu připravíme tři navazující cykly programu. V každém z nich se uskuteční:
 •  depistáž, oslovení a motivace cílových skupin pro absolvování projektu, výběr účastníků
 • bilanční diagnostika, zpracování osobních profilů a akčních plánů
 • příprava pro vystupování na trhu práce (CV, výběrová řízení)
 • absolvování jednoho ze tří kvalifikačních programů, které zajistí větší šanci uplatnění na trhu práce (obchodní zástupce, prodejce a asistent/ky) a praxe v oboru
 • individuální kariérní poradenství
 • získání řidičského oprávnění, resp. absolvování rekondičních jízd
 • seminář k rovným příležitostem