OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 11. 2010 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:
4. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:
4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Název projektu:
Šance pro sociálně vyloučené skupiny na trhu práce
Číslo projektu:
CZ.1.04/3.3.05/56.00167
Doba realizace:
1. 11. 2010 až 30. 11. 2011
 
Obsahem projektu je:
 • přispění k řešení problematiky nezaměstnanosti v Libereckém kraji
 • rozvoj poradenských, rekvalifikačních a aplikačních služeb předkladatele projektu vedoucích k vytvoření nových pracovních míst
 • začleňování a návrat osob ohrožených sociálním vyloučením na trh práce a jejich sociální a pracovní integrace přímo u předkladatele projektu
 • předcházení dlouhodobému vyloučení z pracovního prostředí v regionu, ve kterém dochází ke snižování počtu zaměstnanců firem z důvodu globální krize, nebo kvůli nepříznivému vývoji zakázek.
Cíl projektu:
 • podpora a rozvoj poradenských služeb
 • zvýšit pracovní uplatnitelnost cílové skupiny
 • motivovat zapojené osoby k vyhledání a udržení trvalého pracovního poměru
 • rozvíjet a prohlubovat znalosti cílové skupiny v dovednostech reflektujících poptávku na trhu práce
 • doplnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poradenství, akreditovaného rekvalifikačního kurzu a dalších podpůrných nástrojů zaměstnanosti
 • podpořit osoby vyžadující zvýšenou péči při získávání zaměstnání v osobním rozvoji
 • trvale pracovně umístit 8 osob na pracovní pozici u žadatele a odborná péče každému účastníkovi programu
 • vytvoření skript „Operátor call centra“ pro každého účastníka jako prostředku k udržení aktivit projektu po jeho ukončení
Cílové skupiny:
Projekt je určen osobám do 25 let věku a mladistvé do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, vyžadujících zvýšenou pozornost při zprostředkování zaměstnání.
 
Osnova jednotlivých kurzů:
1) Rekvalifikační kurz Obchodník – Operátor Call centra
 • efektivní komunikace, specifika telefonické komunikace
 • zásady telemarketingu (prodej po telefonu, příchozí a odchozí hovor)
 • technika a administrativa call centra (základy práce s PC, hlavně vyhledávání na netu, práce s elektronickou poštou, telefony + sluchátka)
 • prodejní dovednosti (zjišťování potřeb, představení produktu/služeb) péče o zákazníka
 • náročné situace (náročný klient, reklamace, zvládání námitek)
 • asertivita a řešení konfliktů
 • prevence a zvládání stresu (time management, stress management, základy psychohygieny)
 • trénink telemarketingových dovedností v praxi (komplexní přípravy)
2) Motivační kurz
 • osobní inventura – zjištění aspirace a osobní motivace, identifikace předností a rezerv, sebepojetí, orientace na profesní cíle
 • sebepoznání – prohloubení a kultivace schopnosti sebepoznání, sebereflexe a hodnotové orientace
 • zvyšování sociálních kompetencí – psychologické minimum, sociální percepce – posílení schopnosti identifikace a interpretace interpersonálních situací
 • orientace na trhu práce – využití informačních zdrojů
 • osobní portfolio
 • strukturovaný životopis, motivační, průvodní dopis, druhy dokladů, tvorba portfolia
 • přijímací pohovor – sebeprezentace s praktickým nácvikem, základy společenského chování