OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost ECS Edconsia, s.r.o. zahájila dne 1. 10. 2010 realizaci grantového projektu
 
Název programu:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:
4. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:
4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Název projektu:
Vzdělávání k prosazení na trhu práce
Číslo projektu:
CZ.1.04/3.4.04/54.00270
Doba realizace:
1. 10. 2010 až 30. 6. 2013
Registrační číslo:
CZ.1.04/3.4.04/54.00270
Částka:
5 265 936,00 Kč
Doba realizace projektu:
1. říjen 2010 až 30. červen 2013
 
Popis projektu
V současné době se projekt nachází v přípravné fázi, začínají se připravovat informační letáky a články do novin, které budou informovat o daném projektu a zároveň budou sloužit k přilákání cílových skupin, aby se do projektu zapojily. Kromě zveřejnění projektu na stránkách ESF. Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. více, dojde k jeho zveřejnění také na stránkách www.everesta.cz
 
Cíle projektu
1) Hlavní cíl:
Zvýšit cílovým skupinám konkurenceschopnost na trhu práce cílenými koncepčními opatřeními a přispět tak k plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.
2) Dílčí cíle:
  •  cíleně motivovat účastníky projektu k návratu na trh práce (motivační kurzy, diagnostika, individuální poradenství)
  • zvýšením kvalifikace (kurzy, praxe) zvýšit konkurenceschopnost cílovým skupinám a umožnit jim začlenit se zpět na trh práce
  • zvýšit informovanost účastníků o právech a rovných příležitostech na trhu práce
Cílové skupiny
  • rodiče s dětmi (zvláště ženy)
  • dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců)
Průběh

Osoby zapojené do projektu budou rozděleny do tří běhů. Každý běh se bude skládat z koncepčně pojatých vzdělávacích aktivit (výběry, diagnostika, motivace, kvalifikační vzdělávání, dovednosti řízení motorového vozidla) s doprovodnými opatřeními, které mají usnadnit účast na aktivitách (stravné, cestovné a hlídání dětí). Každému účastníkovi bude věnována individuální péče, s ohledem na jeho potřeby, díky individuálnímu poradenství. Toto poradenství také nabídneme zájemcům o projektprojekt
Ucelený soubor aktivit, které vedou k jasně definovanému cíli.více z výběrů, kteří však nebudou zahrnutí do dalších aktivit projektu.